Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Δείτε τη σχετική παρουσίαση ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΔΩ
Βιβλιογραφία για τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική

 • Παντελιάδου, Σ. (2008). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Στο Παντελιάδου Σ. &       Αντωνίου Φ. (Επιμ.) Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές     με μαθησιακές δυσκολίες. Βόλος: Γράφημα.
 • Παντελιάδου, Σ.  Και Φιλιππάτου,, Δ. (2013). (επιμ.). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Αθήνα: Πεδίο
 • Σφυρόερα, Μ. (2007). Διαφοροποιημένη παιδαγωγική. ΥΠΕΠΘ
  • http://www.specialeducation.gr/files/teyxos_c.pdf
 • TomlinsonC. (2004). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα     διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρη
 • http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book26/i3.html

·         Κανάκης, Ι.Ν. (1991). Η εσωτερική διαφοροποίηση και η εξατομίκευση της διδασκαλίας – μάθησης. Νεοελληνική Παιδεία, 23, 33-49.
·         Κουτσελίνη, Μ. (2006). Διαφοροποίηση διδασκαλίας – μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας : Φιλοσοφία και έννοια προσεγγίσεις και εφαρμογές. Τόμος Α΄. Λευκωσία
·         Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εποικοδόμηση και διαφοροποίηση διδασκαλίας – μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας. Λευκωσία
 • RyanR.M. & DeciE.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivationsClassis           definitionsand new directionsContemporary Educational Psychology, 25,         54-67.
 • VosniadouS. (2007). Conceptual Change and EducationHuman Development,   50 (1) 47-54.

 • Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, τομ. Α΄, ΦΕΚ τχ. Φ΄, αρ.φύλλου 303/13-03-03, Αθήνα.
 • CoelhoE. (1998). Teaching and learning in multicultural schools. ClevedonMultilingualMatters.
 • BoothT. & AinscowM. (2002). Index for Inclusive EducationCSIE.
 • MitchellD. (2008). What really works in special and inclusive educationUsing evidence-based teaching strategies. Abingdon, Oxon: Routledge.
Βίντεο

1. Why should you differentiate instruction.
http://www.youtube.com/watch?v=lZtXmiiLgMA
2. Solution Tree_ Carol Ann Tomlinson on Defensible Differentia.
http://www.youtube.com/watch?v=0zwwixCoy6E
3.Differentiated Instruction in the Classroom.

http://www.youtube.com/watch?v=UMIXnRR_ue8
4.Carol Tomlinson on Differentiation_ Responsive Teaching.


http://www.youtube.com/watch?v=01798frimeQ